Bierzmowanie

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE I KATECHETYCZNE
W ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ
Wprowadzenie
Z dniem 1 września 2017 roku rozpocznie się w ramach reformy systemu oświaty systematyczne wy-gaszanie gimnazjów oraz wprowadzanie ośmioklasowej szkoły podstawowej.
Wobec zaistniałej sytuacji oraz weryfikacji istniejącego cyklu przygotowań do przyjęcia przez mło-dzież sakramentu bierzmowania, a także wobec opublikowanych Wskazań dotyczących przygotowa-nia do przyjęcia sakramentu bierzmowania Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopa-tu Polski (Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej, 5/2017, str. 263-272) na terenie Archidie-cezji Poznańskiej przyjmujemy następujące zasady przygotowania do bierzmowania.
Główne cele i zadania
Głównym celem przygotowań jest najpełniejsze przyjęcia Ducha świętego i Jego darów w sakramencie bierzmowania i odpowiedzialna współpraca z nimi w życiu.
Cel ten realizujemy podejmując następujące zadania:
a) wspieranie w otwarciu na działanie Ducha Świętego;
b) wprowadzenie w głębszą osobistą relację z Chrystusem;
c) pomoc w zintegrowaniu życia z wyznawaną wiarą;
d) wprowadzenie w życie wspólnoty Kościoła;
e) towarzyszenie w głębszym przeżywaniu modlitwy oraz liturgii Kościoła;
f) zaangażowanie w dzieła podejmowane przez wspólnotę parafialną;
g) motywowanie do dawania świadectwa wiary i przynależności do Kościoła.
Podstawowe założenia
Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa dwa lata. Kandydaci rozpoczynają je na początku klasy siódmej, a przystępują do sakramentu bierzmowania pod koniec ósmej klasy szkoły podstawowej lub – gdy przemawiają za tym względy duszpasterskie – na początku rozpoczęcia edu-kacji w szkole ponadpodstawowej.
Miejscem przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia faktycznego zamieszka-nia kandydatów, niezależnie od tego gdzie kandydat uczęszcza do szkoły.
Organizacja formacji przed bierzmowaniem spoczywa na proboszczu parafii, który we współpracy z duszpasterzami, katechetami i animatorami podejmuje odpowiednie działania.
Warunkiem rozpoczęcia przygotowań do bierzmowania jest uczestnictwo w katechezie szkolnej.
Przygotowanie do bierzmowania jest czasem, który winien zaowocować umocnieniem i wzrostem wiary młodego człowieka. Powinien doprowadzić do uświadomienia sobie czym jest piękno życia sakramentalnego oraz chrześcijańskie wartości, którymi warto się kierować. Dlatego też należy odcho-dzić od takiej organizacji przygotowania, które przypominałoby kolejną lekcję szkolnej katechezy.
Należy dołożyć starań, aby przygotowanie nabrało charakteru nade wszystko ewangelizacyjnego i inicjacyjnego.
Należy zadbać o to, aby przygotowanie było dopełnieniem tych zadań katechezy, które w szkole nie są w pełni realizowane, między innymi wprowadzenie w życie wspólnoty Kościoła, w życie liturgicz-ne, w życie modlitwy i w misję.
Zgłoszenia kandydatów
Zgłoszenia kandydatów winny opierać się na dobrowolności zgłaszających się do przyjęcia sakramen-tu bierzmowania. Nabór kandydatów powinien rozpocząć się we wrześniu każdego roku dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w siódmej klasie szkoły podstawowej.
Ważnym elementem rozpoczęcia przygotowań jest wstępna, indywidualna rozmowa z duszpasterzem, która wina odbyć się w atmosferze życzliwości i być okazją do budowania relacji duszpasterza z mło-dym człowiekiem.
Organizacja przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania
Czas formacji do przyjęcia sakramentu bierzmowania na terenie Archidiecezji Poznańskiej obejmuje różne formy działań duszpasterskich i katechetycznych.
a) Spotkania małych grup
Spotkania w ramach przygotowań powinny odbywać się w małych grupach (8-10 osób). Za ich prze-prowadzenie odpowiada animator, który działa w porozumieniu i we współpracy z duszpasterzem. Przed spotkaniem w małych grupach animatorzy powinni odbyć spotkanie formacyjne z duszpaste-rzem.
b) Celebracje
Dopełnieniem spotkań w małej grupie są celebracje, które maja charakter inicjacyjny, z elementem przeżyciowym. Ważne, aby odbywały się systematycznie i były dobrze przygotowane.
Do najważniejszych, które powinny znaleźć się w parafialnym programie przygotowań należą: ani-mowane Adoracje Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo pokutne ze spowiedzią, odnowienie przy-rzeczeń chrzcielnych, nabożeństwo słowa Bożego, nabożeństwo październikowe, nabożeństwo ku czci Matki Bożej i Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Celebracje powinny odbywać się we wspólnocie przygotowujących się do bierzmowania. Dobre mo-tywowanie młodych do wzięcia udziału w celebracjach, połączone z dobrym ich przygotowaniem i przeżyciem będzie owocowało rozwojem życia duchowego.
c) Zaangażowanie
Angażowanie kandydatów do bierzmowania w dzieła podejmowane na terenie parafii są także istot-nym elementem przygotowań. Młodzi ludzie mogą być włączeni i zaangażowani w przygotowanie spotkań wigilijnych dla samotnych i starszych parafian, do roznoszenia życzeń i okolicznościowych paczek żywnościowych w ramach Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Mogą także włączyć się w inne inicjatywy podejmowane przez Parafialne Zespoły Caritas oraz Parafialną Radę Duszpaster-ską.
d) Rozmowa duszpasterska
Rozmowa duszpasterska musi zajmować odpowiednie miejsce w etapie formacji. Jest ona integralną częścią przygotowań oraz okazją do weryfikacji stopnia przygotowań, zaangażowania w formację oraz w życie liturgiczne i parafialne. Nie powinna nigdy przyjmować formy egzaminu.
e) Dni skupienia
Na zakończenie formacji w klasie siódmej oraz bezpośrednio przed bierzmowaniem należy zorgani-zować dzień skupienia dla młodzieży. Może się on odbyć w parafii lub w ramach wyjazdu do jednego z ośrodków rekolekcyjnych (np. Lednica). Elementem składowym dnia skupienia powinna być spo-wiedź święta kandydatów, konferencja ewangelizacyjna, wspólnotowa Eucharystia dziękczynna. Na-leży zatroszczyć się o budowanie więzi, relacji między uczestnikami.
Formacja rodziców 
W przygotowaniu młodzieży do bierzmowania nie można pominąć formacji rodziców. Na początku formacji należy zorganizować spotkanie dla rodziców, które wyjaśni cykl przygotowań i zaprosi ro-dziców do współpracy. Powinny odbyć się dwa spotkania z rodzicami w klasie siódmej i w klasie ósmej. Jest to dobra okazja do ewangelizowania rodzin oraz poznawania przez duszpasterza środowi-ska życia młodych.
Przygotowanie animatorów małych grup
Spotkania w małych grupach wymagają dobrze przygotowanych animatorów. Wybór animatorów na-leży do obowiązku proboszcza i duszpasterzy z nim współpracujących. Warto zatroszczyć się o for-mowanie świeckich animatorów. Na terenie Archidiecezji Poznańskiej działają: Szkoła Animatora Młodzieży, Szkoła Katechistów oraz odbywają się inne kursy i szkolenia.
Kandydaci w późniejszym wieku
Przez kandydatów w późniejszym wieku rozumiemy wszystkich, którzy nie przystąpili do bierzmo-wania wraz ze swoim rocznikiem. Obowiązek przygotowania takich kandydatów do przyjęcia sakra-mentu spoczywa na proboszczu parafii zamieszkania zgłaszających się kandydatów. Można zorgani-zować przygotowanie w ramach dekanatu.
Fundamentalną sprawą jest poznanie motywów, które skłaniają do przyjęcia sakramentu. Należy pa-miętać, że przygotowanie dorosłych powinno odbywać się z zachowaniem schematu przyjętego dla rocznika podstawowego. Nie powinno ono przyjmować pozoru przyśpieszonego kursu lub zwalniania z wymogów uczestnictwa w spotkaniach przygotowujących do przyjęcia sakramentu.
Osoby przygotowane do sakramentu mogą przyjmować bierzmowanie w wyznaczonych terminach w Bazylice Archikatedralnej lub w parafiach swojego miejsca zamieszkania.
Czas po przyjęciu bierzmowania
Okres przygotowania do bierzmowania jest wyjątkowym czasem towarzyszenia młodemu człowieko-wi, który powinien otrzymać w czasie formacji pomoc w umocnieniu wiary oraz rozwoju własnej du-chowości. Dobrze przygotowany czas przed bierzmowaniem może zaowocować zaangażowaniem młodych w życie duszpasterskie parafii. Trzeba więc stwarzać taką możliwość.
Kontynuacją formacji do sakramentu będzie konkretne podjęcie zaangażowania przez młodych w grupach i wspólnotach, które działają na terenie parafii.
Jest sprawą ważną, aby zarówno przed bierzmowaniem jak i w czasie dalszej religijnej i duchowej formacji młodzi ludzie uczestniczyli w wydarzeniach diecezjalnych.

Przygotowanie trzyletnie:
I rok
 • spotkanie organizacyjne w przełomie miesięcy XI/X- spotkanie podsumowujące w miesiącu V
 • Trzy celebracje (nabożeństwa)- w listopadzie, lutym i w kwietniu
 • Udział w każdym rodzaju nabożeństw parafialnych opisanych i przyniesiony opis do zakrystii  w najbliższą niedzielę
 • Udział w niedzielnych Eucharystiach- poświadczony przez samego kandydata i rodzica
 • Zdobycie 9 piątków miesiąca w ciągu 18 miesięcy – począwszy od października pierwszego roku przygotowań
II rok
 • spotkanie organizacyjne w przełomie miesięcy XI/X; i cztery spotkania formacyjne- co tydzień w IV/V
  spotkanie podsumowujące na przełomie miesięcy V/VI – 10 minutowa rozmowa z kapłanem – z prowadzonymi przez siebie notatkami.
  Dwie celebracje (nabożeństwa) w listopadzie i marcu
  Udział w każdym rodzaju nabożeństw parafialnych opisanych i przyniesiony opis do zakrystii  w najbliższą niedzielę
  Udział w niedzielnych Eucharystiach- poświadczony przez samego kandydata i rodzica
  Zdobycie 9 piątków miesiąca w ciągu 18 miesięcy – począwszy od października pierwszego  roku przygotowań
III rok
 • Pięć spotkań formacyjnych na przełomie miesięcy XI/X
  Przyniesienie do Biura Parafialnego lub zakrystii do  XII aktu chrztu  – jeśli chrzest udzielony był poza parafią Lusowa
  Przyniesienie do Biura Parafialnego lub zakrystii do I : życiorysu świętego Patrona (może być święte imię z chrztu);  motywacji dlaczego ten patron, a także informacji, kto będzie Świadkiem Bierzmowania
  Spotkanie podsumowujące na dwa miesiące przed terminem bierzmowania –  10 minutowa rozmowa z kapłanem – z prowadzonymi przez siebie notatkami.
  Udział w każdym rodzaju nabożeństw parafialnych opisanych i przyniesiony opis do zakrystii  w najbliższą niedzielę
  Udział w niedzielnych Eucharystiach – poświadczony przez samego kandydata i rodzica
  Sakrament spowiedzi przynajmniej 4 razy i dodatkowo przed sakramentem bierzmowania
  Obowiązkowy udział w dwudniowych rekolekcjach