Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce Prywatności oraz na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl
Relikwie w Naszej Parafii
św.Adam Albert Chmielowski, św. Jan Paweł II, bł. Edmund Bojanowski
Wstępny projekt budowy
Naszego Domu Bożego
Budowa domu parafialnego
Październik 2015
Bierzmowanie
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMETNU BIERZMOWANIA
 
Instrukcja biskupa na temat przygotowania do bierzmowania jak i harmonogram przygotowania - do pobrania na naszej stronie
Pierwsze spotkanie dla klas II gimnazjum w poniedziałek 25.09 godzina 17.20
Pierwsze spotkanie klas III gimnazjum we wtorek 26.09 godzina 18.00
Pierwsze spotkanie klas 7 SP we wtorek 19.09 godzina 17.15
 
 

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE I KATECHETYCZNE 
W ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ
 
Wprowadzenie
Z dniem 1 września 2017 roku rozpocznie się w ramach reformy systemu oświaty systematyczne wy-gaszanie gimnazjów oraz wprowadzanie ośmioklasowej szkoły podstawowej. 
Wobec zaistniałej sytuacji oraz weryfikacji istniejącego cyklu przygotowań do przyjęcia przez mło-dzież sakramentu bierzmowania, a także wobec opublikowanych Wskazań dotyczących przygotowa-nia do przyjęcia sakramentu bierzmowania Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopa-tu Polski (Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej, 5/2017, str. 263-272) na terenie Archidie-cezji Poznańskiej przyjmujemy następujące zasady przygotowania do bierzmowania.
Główne cele i zadania
Głównym celem przygotowań jest najpełniejsze przyjęcia Ducha świętego i Jego darów w sakramencie bierzmowania i odpowiedzialna współpraca z nimi w życiu. 
Cel ten realizujemy podejmując następujące zadania: 
a) wspieranie w otwarciu na działanie Ducha Świętego;
b) wprowadzenie w głębszą osobistą relację z Chrystusem;
c) pomoc w zintegrowaniu życia z wyznawaną wiarą;
d) wprowadzenie w życie wspólnoty Kościoła;
e) towarzyszenie w głębszym przeżywaniu modlitwy oraz liturgii Kościoła;
f) zaangażowanie w dzieła podejmowane przez wspólnotę parafialną;
g) motywowanie do dawania świadectwa wiary i przynależności do Kościoła.
Podstawowe założenia
Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa dwa lata. Kandydaci rozpoczynają je na początku klasy siódmej, a przystępują do sakramentu bierzmowania pod koniec ósmej klasy szkoły podstawowej lub – gdy przemawiają za tym względy duszpasterskie – na początku rozpoczęcia edu-kacji w szkole ponadpodstawowej.
Miejscem przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia faktycznego zamieszka-nia kandydatów, niezależnie od tego gdzie kandydat uczęszcza do szkoły. 
Organizacja formacji przed bierzmowaniem spoczywa na proboszczu parafii, który we współpracy z duszpasterzami, katechetami i animatorami podejmuje odpowiednie działania.
Warunkiem rozpoczęcia przygotowań do bierzmowania jest uczestnictwo w katechezie szkolnej.
Przygotowanie do bierzmowania jest czasem, który winien zaowocować umocnieniem i wzrostem wiary młodego człowieka. Powinien doprowadzić do uświadomienia sobie czym jest piękno życia sakramentalnego oraz chrześcijańskie wartości, którymi warto się kierować. Dlatego też należy odcho-dzić od takiej organizacji przygotowania, które przypominałoby kolejną lekcję szkolnej katechezy. 
Należy dołożyć starań, aby przygotowanie nabrało charakteru nade wszystko ewangelizacyjnego i inicjacyjnego. 
Należy zadbać o to, aby przygotowanie było dopełnieniem tych zadań katechezy, które w szkole nie są w pełni realizowane, między innymi wprowadzenie w życie wspólnoty Kościoła, w życie liturgicz-ne, w życie modlitwy i w misję. 
Zgłoszenia kandydatów
Zgłoszenia kandydatów winny opierać się na dobrowolności zgłaszających się do przyjęcia sakramen-tu bierzmowania. Nabór kandydatów powinien rozpocząć się we wrześniu każdego roku dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w siódmej klasie szkoły podstawowej. 
Ważnym elementem rozpoczęcia przygotowań jest wstępna, indywidualna rozmowa z duszpasterzem, która wina odbyć się w atmosferze życzliwości i być okazją do budowania relacji duszpasterza z mło-dym człowiekiem.
Organizacja przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania
Czas formacji do przyjęcia sakramentu bierzmowania na terenie Archidiecezji Poznańskiej obejmuje różne formy działań duszpasterskich i katechetycznych.
a) Spotkania małych grup
Spotkania w ramach przygotowań powinny odbywać się w małych grupach (8-10 osób). Za ich prze-prowadzenie odpowiada animator, który działa w porozumieniu i we współpracy z duszpasterzem. Przed spotkaniem w małych grupach animatorzy powinni odbyć spotkanie formacyjne z duszpaste-rzem. 
b) Celebracje
Dopełnieniem spotkań w małej grupie są celebracje, które maja charakter inicjacyjny, z elementem przeżyciowym. Ważne, aby odbywały się systematycznie i były dobrze przygotowane.
Do najważniejszych, które powinny znaleźć się w parafialnym programie przygotowań należą: ani-mowane Adoracje Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo pokutne ze spowiedzią, odnowienie przy-rzeczeń chrzcielnych, nabożeństwo słowa Bożego, nabożeństwo październikowe, nabożeństwo ku czci Matki Bożej i Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Celebracje powinny odbywać się we wspólnocie przygotowujących się do bierzmowania. Dobre mo-tywowanie młodych do wzięcia udziału w celebracjach, połączone z dobrym ich przygotowaniem i przeżyciem będzie owocowało rozwojem życia duchowego.
c) Zaangażowanie
Angażowanie kandydatów do bierzmowania w dzieła podejmowane na terenie parafii są także istot-nym elementem przygotowań. Młodzi ludzie mogą być włączeni i zaangażowani w przygotowanie spotkań wigilijnych dla samotnych i starszych parafian, do roznoszenia życzeń i okolicznościowych paczek żywnościowych w ramach Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Mogą także włączyć się w inne inicjatywy podejmowane przez Parafialne Zespoły Caritas oraz Parafialną Radę Duszpaster-ską.
d) Rozmowa duszpasterska
Rozmowa duszpasterska musi zajmować odpowiednie miejsce w etapie formacji. Jest ona integralną częścią przygotowań oraz okazją do weryfikacji stopnia przygotowań, zaangażowania w formację oraz w życie liturgiczne i parafialne. Nie powinna nigdy przyjmować formy egzaminu. 
e) Dni skupienia
Na zakończenie formacji w klasie siódmej oraz bezpośrednio przed bierzmowaniem należy zorgani-zować dzień skupienia dla młodzieży. Może się on odbyć w parafii lub w ramach wyjazdu do jednego z ośrodków rekolekcyjnych (np. Lednica). Elementem składowym dnia skupienia powinna być spo-wiedź święta kandydatów, konferencja ewangelizacyjna, wspólnotowa Eucharystia dziękczynna. Na-leży zatroszczyć się o budowanie więzi, relacji między uczestnikami.
Formacja rodziców 
W przygotowaniu młodzieży do bierzmowania nie można pominąć formacji rodziców. Na początku formacji należy zorganizować spotkanie dla rodziców, które wyjaśni cykl przygotowań i zaprosi ro-dziców do współpracy. Powinny odbyć się dwa spotkania z rodzicami w klasie siódmej i w klasie ósmej. Jest to dobra okazja do ewangelizowania rodzin oraz poznawania przez duszpasterza środowi-ska życia młodych.
Przygotowanie animatorów małych grup
Spotkania w małych grupach wymagają dobrze przygotowanych animatorów. Wybór animatorów na-leży do obowiązku proboszcza i duszpasterzy z nim współpracujących. Warto zatroszczyć się o for-mowanie świeckich animatorów. Na terenie Archidiecezji Poznańskiej działają: Szkoła Animatora Młodzieży, Szkoła Katechistów oraz odbywają się inne kursy i szkolenia. 
Kandydaci w późniejszym wieku
Przez kandydatów w późniejszym wieku rozumiemy wszystkich, którzy nie przystąpili do bierzmo-wania wraz ze swoim rocznikiem. Obowiązek przygotowania takich kandydatów do przyjęcia sakra-mentu spoczywa na proboszczu parafii zamieszkania zgłaszających się kandydatów. Można zorgani-zować przygotowanie w ramach dekanatu. 
Fundamentalną sprawą jest poznanie motywów, które skłaniają do przyjęcia sakramentu. Należy pa-miętać, że przygotowanie dorosłych powinno odbywać się z zachowaniem schematu przyjętego dla rocznika podstawowego. Nie powinno ono przyjmować pozoru przyśpieszonego kursu lub zwalniania z wymogów uczestnictwa w spotkaniach przygotowujących do przyjęcia sakramentu. 
Osoby przygotowane do sakramentu mogą przyjmować bierzmowanie w wyznaczonych terminach w Bazylice Archikatedralnej lub w parafiach swojego miejsca zamieszkania.
Czas po przyjęciu bierzmowania
Okres przygotowania do bierzmowania jest wyjątkowym czasem towarzyszenia młodemu człowieko-wi, który powinien otrzymać w czasie formacji pomoc w umocnieniu wiary oraz rozwoju własnej du-chowości. Dobrze przygotowany czas przed bierzmowaniem może zaowocować zaangażowaniem młodych w życie duszpasterskie parafii. Trzeba więc stwarzać taką możliwość. 
Kontynuacją formacji do sakramentu będzie konkretne podjęcie zaangażowania przez młodych w grupach i wspólnotach, które działają na terenie parafii. 
Jest sprawą ważną, aby zarówno przed bierzmowaniem jak i w czasie dalszej religijnej i duchowej formacji młodzi ludzie uczestniczyli w wydarzeniach diecezjalnych. 
 
 

 
Przygotowanie trzyletnie:
 
I rok
 • spotkanie organizacyjne w przełomie miesięcy XI/X- spotkanie podsumowujące w miesiącu V
 • Trzy celebracje (nabożeństwa)- w listopadzie, lutym i w kwietniu
 • Udział w każdym rodzaju nabożeństw parafialnych opisanych i przyniesiony opis do zakrystii  w najbliższą niedzielę
 • Udział w niedzielnych Eucharystiach- poświadczony przez samego kandydata i rodzica
 • Zdobycie 9 piątków miesiąca w ciągu 18 miesięcy - począwszy od października pierwszego roku przygotowań
II rok
 • spotkanie organizacyjne w przełomie miesięcy XI/X; i cztery spotkania formacyjne- co tydzień w IV/V
  spotkanie podsumowujące na przełomie miesięcy V/VI – 10 minutowa rozmowa z kapłanem - z prowadzonymi przez siebie notatkami.
  Dwie celebracje (nabożeństwa) w listopadzie i marcu
  Udział w każdym rodzaju nabożeństw parafialnych opisanych i przyniesiony opis do zakrystii  w najbliższą niedzielę
  Udział w niedzielnych Eucharystiach- poświadczony przez samego kandydata i rodzica
  Zdobycie 9 piątków miesiąca w ciągu 18 miesięcy - począwszy od października pierwszego  roku przygotowań
III rok
 • Pięć spotkań formacyjnych na przełomie miesięcy XI/X
  Przyniesienie do Biura Parafialnego lub zakrystii do  XII aktu chrztu  - jeśli chrzest udzielony był poza parafią Lusowa
  Przyniesienie do Biura Parafialnego lub zakrystii do I : życiorysu świętego Patrona (może być święte imię z chrztu);  motywacji dlaczego ten patron, a także informacji, kto będzie Świadkiem Bierzmowania
  Spotkanie podsumowujące na dwa miesiące przed terminem bierzmowania –  10 minutowa rozmowa z kapłanem - z prowadzonymi przez siebie notatkami.
  Udział w każdym rodzaju nabożeństw parafialnych opisanych i przyniesiony opis do zakrystii  w najbliższą niedzielę
  Udział w niedzielnych Eucharystiach - poświadczony przez samego kandydata i rodzica
  Sakrament spowiedzi przynajmniej 4 razy i dodatkowo przed sakramentem bierzmowania 
  Obowiązkowy udział w dwudniowych rekolekcjach


   

  Deklaracja bierzmowania - pobierz

  Formacja dierzmowania - pobierz