Sakramenty

Chrzest Święty

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.
Rodzice pragnący ochrzcić swoje dziecko zgłaszają się odpowiednio wcześniej w biurze parafialnym, przynosząc ze sobą z Urzędu Stanu Cywilnego akt urodzenia dziecka oraz dokument ślubu kościelnego. Następnie uczestniczą w naukach. Jeśli nie masz ślubu kościelnego, a chcesz ochrzcić dziecko nie stresuj się tylko przyjdź.
Rodzice chrzestni powinni być po bierzmowaniu i prowadzić życie wiary.
Sakrament Chrztu Świętego sprawowany będzie po uzgodnieniu terminu.

 

I Komunia Święta

 Brak informacji

 

Bierzmowanie

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE I KATECHETYCZNE
W ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ
Wprowadzenie
Z dniem 1 września 2017 roku rozpocznie się w ramach reformy systemu oświaty systematyczne wy-gaszanie gimnazjów oraz wprowadzanie ośmioklasowej szkoły podstawowej.
Wobec zaistniałej sytuacji oraz weryfikacji istniejącego cyklu przygotowań do przyjęcia przez mło-dzież sakramentu bierzmowania, a także wobec opublikowanych Wskazań dotyczących przygotowa-nia do przyjęcia sakramentu bierzmowania Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopa-tu Polski (Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej, 5/2017, str. 263-272) na terenie Archidie-cezji Poznańskiej przyjmujemy następujące zasady przygotowania do bierzmowania.
Główne cele i zadania
Głównym celem przygotowań jest najpełniejsze przyjęcia Ducha świętego i Jego darów w sakramencie bierzmowania i odpowiedzialna współpraca z nimi w życiu.
Cel ten realizujemy podejmując następujące zadania:
a) wspieranie w otwarciu na działanie Ducha Świętego;
b) wprowadzenie w głębszą osobistą relację z Chrystusem;
c) pomoc w zintegrowaniu życia z wyznawaną wiarą;
d) wprowadzenie w życie wspólnoty Kościoła;
e) towarzyszenie w głębszym przeżywaniu modlitwy oraz liturgii Kościoła;
f) zaangażowanie w dzieła podejmowane przez wspólnotę parafialną;
g) motywowanie do dawania świadectwa wiary i przynależności do Kościoła.
Podstawowe założenia
Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa dwa lata. Kandydaci rozpoczynają je na początku klasy siódmej, a przystępują do sakramentu bierzmowania pod koniec ósmej klasy szkoły podstawowej lub – gdy przemawiają za tym względy duszpasterskie – na początku rozpoczęcia edu-kacji w szkole ponadpodstawowej.
Miejscem przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia faktycznego zamieszka-nia kandydatów, niezależnie od tego gdzie kandydat uczęszcza do szkoły.
Organizacja formacji przed bierzmowaniem spoczywa na proboszczu parafii, który we współpracy z duszpasterzami, katechetami i animatorami podejmuje odpowiednie działania.
Warunkiem rozpoczęcia przygotowań do bierzmowania jest uczestnictwo w katechezie szkolnej.
Przygotowanie do bierzmowania jest czasem, który winien zaowocować umocnieniem i wzrostem wiary młodego człowieka. Powinien doprowadzić do uświadomienia sobie czym jest piękno życia sakramentalnego oraz chrześcijańskie wartości, którymi warto się kierować. Dlatego też należy odcho-dzić od takiej organizacji przygotowania, które przypominałoby kolejną lekcję szkolnej katechezy.
Należy dołożyć starań, aby przygotowanie nabrało charakteru nade wszystko ewangelizacyjnego i inicjacyjnego.
Należy zadbać o to, aby przygotowanie było dopełnieniem tych zadań katechezy, które w szkole nie są w pełni realizowane, między innymi wprowadzenie w życie wspólnoty Kościoła, w życie liturgicz-ne, w życie modlitwy i w misję.
Zgłoszenia kandydatów
Zgłoszenia kandydatów winny opierać się na dobrowolności zgłaszających się do przyjęcia sakramen-tu bierzmowania. Nabór kandydatów powinien rozpocząć się we wrześniu każdego roku dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w siódmej klasie szkoły podstawowej.
Ważnym elementem rozpoczęcia przygotowań jest wstępna, indywidualna rozmowa z duszpasterzem, która wina odbyć się w atmosferze życzliwości i być okazją do budowania relacji duszpasterza z mło-dym człowiekiem.
Organizacja przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania
Czas formacji do przyjęcia sakramentu bierzmowania na terenie Archidiecezji Poznańskiej obejmuje różne formy działań duszpasterskich i katechetycznych.
a) Spotkania małych grup
Spotkania w ramach przygotowań powinny odbywać się w małych grupach (8-10 osób). Za ich prze-prowadzenie odpowiada animator, który działa w porozumieniu i we współpracy z duszpasterzem. Przed spotkaniem w małych grupach animatorzy powinni odbyć spotkanie formacyjne z duszpaste-rzem.
b) Celebracje
Dopełnieniem spotkań w małej grupie są celebracje, które maja charakter inicjacyjny, z elementem przeżyciowym. Ważne, aby odbywały się systematycznie i były dobrze przygotowane.
Do najważniejszych, które powinny znaleźć się w parafialnym programie przygotowań należą: ani-mowane Adoracje Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo pokutne ze spowiedzią, odnowienie przy-rzeczeń chrzcielnych, nabożeństwo słowa Bożego, nabożeństwo październikowe, nabożeństwo ku czci Matki Bożej i Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Celebracje powinny odbywać się we wspólnocie przygotowujących się do bierzmowania. Dobre mo-tywowanie młodych do wzięcia udziału w celebracjach, połączone z dobrym ich przygotowaniem i przeżyciem będzie owocowało rozwojem życia duchowego.
c) Zaangażowanie
Angażowanie kandydatów do bierzmowania w dzieła podejmowane na terenie parafii są także istot-nym elementem przygotowań. Młodzi ludzie mogą być włączeni i zaangażowani w przygotowanie spotkań wigilijnych dla samotnych i starszych parafian, do roznoszenia życzeń i okolicznościowych paczek żywnościowych w ramach Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Mogą także włączyć się w inne inicjatywy podejmowane przez Parafialne Zespoły Caritas oraz Parafialną Radę Duszpaster-ską.
d) Rozmowa duszpasterska
Rozmowa duszpasterska musi zajmować odpowiednie miejsce w etapie formacji. Jest ona integralną częścią przygotowań oraz okazją do weryfikacji stopnia przygotowań, zaangażowania w formację oraz w życie liturgiczne i parafialne. Nie powinna nigdy przyjmować formy egzaminu.
e) Dni skupienia
Na zakończenie formacji w klasie siódmej oraz bezpośrednio przed bierzmowaniem należy zorgani-zować dzień skupienia dla młodzieży. Może się on odbyć w parafii lub w ramach wyjazdu do jednego z ośrodków rekolekcyjnych (np. Lednica). Elementem składowym dnia skupienia powinna być spo-wiedź święta kandydatów, konferencja ewangelizacyjna, wspólnotowa Eucharystia dziękczynna. Na-leży zatroszczyć się o budowanie więzi, relacji między uczestnikami.
Formacja rodziców 
W przygotowaniu młodzieży do bierzmowania nie można pominąć formacji rodziców. Na początku formacji należy zorganizować spotkanie dla rodziców, które wyjaśni cykl przygotowań i zaprosi ro-dziców do współpracy. Powinny odbyć się dwa spotkania z rodzicami w klasie siódmej i w klasie ósmej. Jest to dobra okazja do ewangelizowania rodzin oraz poznawania przez duszpasterza środowi-ska życia młodych.
Przygotowanie animatorów małych grup
Spotkania w małych grupach wymagają dobrze przygotowanych animatorów. Wybór animatorów na-leży do obowiązku proboszcza i duszpasterzy z nim współpracujących. Warto zatroszczyć się o for-mowanie świeckich animatorów. Na terenie Archidiecezji Poznańskiej działają: Szkoła Animatora Młodzieży, Szkoła Katechistów oraz odbywają się inne kursy i szkolenia.
Kandydaci w późniejszym wieku
Przez kandydatów w późniejszym wieku rozumiemy wszystkich, którzy nie przystąpili do bierzmo-wania wraz ze swoim rocznikiem. Obowiązek przygotowania takich kandydatów do przyjęcia sakra-mentu spoczywa na proboszczu parafii zamieszkania zgłaszających się kandydatów. Można zorgani-zować przygotowanie w ramach dekanatu.
Fundamentalną sprawą jest poznanie motywów, które skłaniają do przyjęcia sakramentu. Należy pa-miętać, że przygotowanie dorosłych powinno odbywać się z zachowaniem schematu przyjętego dla rocznika podstawowego. Nie powinno ono przyjmować pozoru przyśpieszonego kursu lub zwalniania z wymogów uczestnictwa w spotkaniach przygotowujących do przyjęcia sakramentu.
Osoby przygotowane do sakramentu mogą przyjmować bierzmowanie w wyznaczonych terminach w Bazylice Archikatedralnej lub w parafiach swojego miejsca zamieszkania.
Czas po przyjęciu bierzmowania
Okres przygotowania do bierzmowania jest wyjątkowym czasem towarzyszenia młodemu człowieko-wi, który powinien otrzymać w czasie formacji pomoc w umocnieniu wiary oraz rozwoju własnej du-chowości. Dobrze przygotowany czas przed bierzmowaniem może zaowocować zaangażowaniem młodych w życie duszpasterskie parafii. Trzeba więc stwarzać taką możliwość.
Kontynuacją formacji do sakramentu będzie konkretne podjęcie zaangażowania przez młodych w grupach i wspólnotach, które działają na terenie parafii.
Jest sprawą ważną, aby zarówno przed bierzmowaniem jak i w czasie dalszej religijnej i duchowej formacji młodzi ludzie uczestniczyli w wydarzeniach diecezjalnych.

Przygotowanie trzyletnie:
I rok
 • spotkanie organizacyjne w przełomie miesięcy XI/X- spotkanie podsumowujące w miesiącu V
 • Trzy celebracje (nabożeństwa)- w listopadzie, lutym i w kwietniu
 • Udział w każdym rodzaju nabożeństw parafialnych opisanych i przyniesiony opis do zakrystii  w najbliższą niedzielę
 • Udział w niedzielnych Eucharystiach- poświadczony przez samego kandydata i rodzica
 • Zdobycie 9 piątków miesiąca w ciągu 18 miesięcy – począwszy od października pierwszego roku przygotowań
II rok
 • spotkanie organizacyjne w przełomie miesięcy XI/X; i cztery spotkania formacyjne- co tydzień w IV/V
  spotkanie podsumowujące na przełomie miesięcy V/VI – 10 minutowa rozmowa z kapłanem – z prowadzonymi przez siebie notatkami.
  Dwie celebracje (nabożeństwa) w listopadzie i marcu
  Udział w każdym rodzaju nabożeństw parafialnych opisanych i przyniesiony opis do zakrystii  w najbliższą niedzielę
  Udział w niedzielnych Eucharystiach- poświadczony przez samego kandydata i rodzica
  Zdobycie 9 piątków miesiąca w ciągu 18 miesięcy – począwszy od października pierwszego  roku przygotowań
III rok
 • Pięć spotkań formacyjnych na przełomie miesięcy XI/X
  Przyniesienie do Biura Parafialnego lub zakrystii do  XII aktu chrztu  – jeśli chrzest udzielony był poza parafią Lusowa
  Przyniesienie do Biura Parafialnego lub zakrystii do I : życiorysu świętego Patrona (może być święte imię z chrztu);  motywacji dlaczego ten patron, a także informacji, kto będzie Świadkiem Bierzmowania
  Spotkanie podsumowujące na dwa miesiące przed terminem bierzmowania –  10 minutowa rozmowa z kapłanem – z prowadzonymi przez siebie notatkami.
  Udział w każdym rodzaju nabożeństw parafialnych opisanych i przyniesiony opis do zakrystii  w najbliższą niedzielę
  Udział w niedzielnych Eucharystiach – poświadczony przez samego kandydata i rodzica
  Sakrament spowiedzi przynajmniej 4 razy i dodatkowo przed sakramentem bierzmowania
  Obowiązkowy udział w dwudniowych rekolekcjach

Małżeństwo

Przed udaniem się do biura proszę o kontakt telefoniczny i zapoznaniem się z informacjami w formularzu do pobrania.
„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”.
Najpóźniej na trzy miesiące przed ślubem, narzeczeni zgłaszają się do biura parafialnego, przynosząc ze sobą następujące dokumenty: metryki chrztu i bierzmowania, dowody osobiste, zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w katechezach przedmałżeńskich oraz z poradni rodzinnej; świadectwa uczestnictwa w lekcjach religii z ostatniej klasy szkoły średniej. Osoby biorące ślub konkordatowy składają także dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed ślubem).
Warunek zostania świadkiem ślubu: ukończony 18 rok życia.

Kapłaństwo

Kapłan to ktoś, kto opuścił wszystko i wszystkich – także samego siebie i własne plany – po to, aby pójść za Jezusem. To ten, dla którego najważniejsza jest wierność Chrystusowi i otrzymanemu powołaniu. To ktoś, kto może powtórzyć za świętym Pawłem: Dla mnie żyć to Chrystus (Flp 1,21), a najważniejszym zadaniem jest być świadkiem Ukrzyżowanego (por. 1 Kor 2,2).
Biorąc pod uwagę oczekiwania współczesnego człowieka w stosunku do kapłana, widzimy, że sprowadzają się one w istocie do jednego, wielkiego oczekiwania: pragnie on Chrystusa. O wszystko to czego potrzebuje w wymiarze ekonomicznym, społecznym i politycznym, może zwrócić się do innych. Kapłana prosi o Chrystusa!
Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych! Tylko kapłan święty może stać się w dzisiejszym, coraz bardziej zsekularyzowanym świecie przejrzystym świadkiem Chrystusa i Jego Ewangelii. Tylko w ten sposób kapłan może stawać się dla ludzi przewodnikiem i nauczycielem na drodze do świętości, a ludzie – zwłaszcza ludzie młodzi – na takiego przewodnika czekają. Kapłan może być przewodnikiem i nauczycielem o tyle, o ile stanie się autentycznym świadkiem (Jan Paweł II, Dar i Tajemnica).
Rekrutacja kandydatów do ASD odbywa się poprzez osobistą wizytę w Seminarium, złożenie odpowiednich dokumentów i indywidualną rozmowę z przełożonymi ASD. Prosimy, by kandydaci uprzednio ustalali termin rozmowy z jednym z przełożonych. Termin rozmowy należy ustalić poprzez rozmowę telefoniczną, przesłanie faksu lub wiadomości e-mail na adres: rektorasd@archpoznan.pl
Arcybiskupie Seminarium Duchowne wymaga aby każdy kandydat dostarczył następujące dokumenty:
 1. Podanie skierowane do Księdza Arcybiskupa z prośbą o przyjęcie do Seminarium (napisane własnoręcznie);
 2. Życiorys (napisany własnoręcznie);
 3. Metryka sakramentu Chrztu i Bierzmowania;
 4. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców;
 5. Świadectwo maturalne (odpis lub kopia); dyplom ukończenia katechizacji na poziomie szkoły średniej (jeśli nie ma oceny na świadectwie);
 6. Opinia Księdza Proboszcza;
 7. Opinia Katechety;
 8. Dwie fotografie (37x52mm, na jasnym tle);
 9. Świadectwo zdrowia.

Rekrutacja na Wydział Teologiczny odbywa się wyłącznie drogą internetową. Wszelkie stosowne informacje znaleźć można na stronie www.thfac.poznan.pl

Sakrament namaszczenia chorych

Odwiedziny chorych z Komunią Świętą
Pierwszy piątek miesiąca od 8.00 – X, XI, XII, 18.XII, II, III, 18.III, V, VI, VII,
Sakrament Namaszczenia Chorych w kaplicy w każdy poniedziałek miesiąca (zgłaszamy pragnienie otrzymania tego sakramentu przed Eucharystią)
Każdy chory może też otrzymywać Komunię Świętą co niedzielę w swoim domu przez posługę szafarza nadzwyczajnego.

W I czwartek miesiąca możliwość poświęcenia soli, wody i oleju egzorcyzmowanego.

 W sytuacji wyjątkowej proszę dzwonić od razu nie czekając – nie pozwól by koś przeszedł przez bramę śmierci bez tego sakramentu.

Sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi, który doświadcza trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby, wypadku lub starości. Stosowny czas na przyjęcie tego sakramentu zachodzi również- a może przede wszystkim wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa utraty życia doczesnego.  Za każdym razem, gdy chrześcijanin zostaje dotknięty ciężką chorobą, może otrzymać święte namaszczenie. Nie jest to więc sakrament, o którym mylnie sądzi się, że można przyjąć go tylko raz w życiu.

Wartość tego sakramentu, zarówno dla chorego jak i całej wspólnoty Kościoła jest ogromna. Poprzez zjednoczenie z męką Chrystusa daje on:

 • umocnienie, pokój i odwagę, by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia związane z chorobą lub starością
 • przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty;
 • powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu;
 • przygotowanie na przejście do życia wiecznego.
Sakramenty w domu chorego – jak się przygotować?
Na czas udzielania sakramentu chorych: spowiedzi, Komunii św. i namaszczenia olejami św. w mieszkaniu chorego koniecznie należy przygotować:
 • stół lub ławę nakrywamy białym obrusem;
 • ustawiamy na nim krzyż, jedną lub dwie świeczki;
 • naczynie z wodą świeconą i kropidło;
 • szklankę letniej (wody jeśli chory ma problemy z przełykaniem);
 • watę i spodek.

W czasie spowiedzi chorego opuszczamy pokój, w którym  znajduje się wraz z kapłanem, natomiast w czasie udzielania kolejnych sakramentów (namaszczenie, Komunia) uczestniczymy w tych obrzędach towarzysząc choremu swoją modlitwą.

Pokuta i pojednanie

Sakrament pokuty i pojednania jest to sakrament ustanowiony przez Chrystusa w Kościele, w którym mocą Ducha Świętego, grzechy po chrzcie św. popełnione, szczerze objęte żalem i wyznane spowiednikowi ze szczerą wolą poprawy, zostają przez Boga odpuszczone mocą rozgrzeszenia kapłańskiego. Grzesznik przystępujący do spowiedzi pod wpływem Ducha Świętego, powinien na pierwszym miejscu nawrócić się do Boga całym swoim sercem. To wewnętrzne nawrócenie, które obejmuje żal za grzechy i postanowienie poprawy, wyraża się poprzez wyznanie wszystkich grzechów Kościołowi, zadośćuczynienie i przemianę dotychczasowego życia. Pan Bóg zaś udziela odpuszczenia grzechów za pośrednictwem Kościoła, który działa przez posługę kapłana.

„Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”
(J 20,22-23)